Web App for Windows Phone

Tinh Tế Logo

Tinh Tế

Access using WebApps
★★★☆☆3 out of 5
3 ratings

details

Cộng đồng Khoa học & Công nghệ, Diễn đàn thảo luận về Điện thoại, Máy tính, Máy ảnh và các thiết bị Khoa học & Công nghệ.

Publisher: ViMobi Co Ltd

This mobile web site can be pinned to your Windows Phone Start screen and accessed seamlessly using WebApps for Windows Phone. You can download WebApps from the Windows Phone 7 Marketplace or the Windows Phone 8 Store, or by tapping the "Access using WebApps" button above.